Samenvatting Business Analysis and Valuation - t/m h5 - Financial Statement Analysis. H1: “A - Studeersnel (2024)

Financial Statement Analysis.

H1: “A framework for Business Analysis and Valuation Using Financial

Statements

Het analyseren van de financiële verslaggeving is belangrijk als antwoord op devolgende vragen en voor de volgende personen:

Analist: Hoe goed doet het bedrijf het? Haalt het bedrijf de verwachtingen? Als nee,waarom niet? Wat is de waarde van de onderneming op basis van de performancenu en in de toekomst?

Kredietverstrekker: Wat is het risico dat ik mijn geld niet meer terug krijg. Wat is hetbusiness risico. Wat is het extra risico door het bedrijf zn financing en dividendgedrag

Management consultant: Hoe ziet de industrie eruit waar het bedrijf in functioneert?Wat zijn de verschillende strategieën. Hoe goed doet het bedrijf het in vergelijkingmet concurrenten.

Manager: Wordt mijn bedrijf op de juiste waarde geschat door de investeerders?

Concurrent: Is dit bedrijf goed m over te nemen? Hoeveel waarde kan toegevoegdworden als we dit bedrijf overnemen. Hoe zouden we deze overname kunnenfinancieren?

Auditor: Zijn de richtlijnen gevolgd? Wordt het risico van het bedrijf voldoendegecommuniceerd door het bedrijf?

De rol van financiële verslaggeving in de kapitaalmarktIn principe willen huishoudens hun geld investeren in nieuwe en bestaandebedrijven. Echter bestaan er drie redenen waarom die lastig is: - Informatie asymmetrie. De bedrijven hebben meer kennis over het bedrijf dan de kapitaal verschaffer - Conflicting interests. Het management van een bedrijf heeft soms/vaak andere doelstellingen dan de kapitaalverschaffer. - Expertise asymmetrie. De kapitaalverschaffer heeft vaak minder kennis over het financiële plaatsje dan het management.Deze beperkingen leiden naar het lemons problem. Als investeerders geenonderscheid kunnen maken tussen goede en slechte ideeën. Zullen ze uiteindelijkeen prijs willen betalen die in het midden ligt. De goede ideeën zullen over hetalgemeen hier niet genoeg meenemen, zodat als resultaat er alleen maar slechteideeën op de markt komen. Wat weer resulteert in minder vertrouwen in deinvesteringsmarkt omdat er alleen maar slechte ideeën aangeboden worden.

Tussenpersonen kunne dit probleem tegen gaan. Er zijn twee verschillendentussenpersonen.

 • Financial intermediares. Zoals venture capatalist, investerings fondsen, pensionspartijen. Deze tussenpersonen verzamelen geld bij individuele mensen en investeren dan gezamenlijk in bedrijven. (samen staan we sterk = meer info = betere investments)
 • Information intermediares. Auditors, analisten, rating agencys. Deze tussenpersonen focussen op het beoordelen van de bedrijven op kwaliteit.

Beide tussenpersonen helpen de individuele investeerder onderscheid te makentussen een goede en een slechte investering.

Het bedrijf produceert meestal 4 verschillende financiele raporten: 1. Income statement (beschrijft operating performance) 2. Balance sheet. (laat bezit zien en hoe gefinancierd) 3. Cashflow statement (laat de kasstromen zien) 4. Statement of comprehensive income (laat de veranderingen in bezit zien) 5. Allen zijn voorzien van notes om meer duidelijkheid te scheppen.

Invloed van het accountingssysteem op de informatie kwaliteit

Invloed 1: “Accrual accounting”Accrual accounting maakt een onderscheid tussen het erkennen van de kosten/inkomsten EN het daadwerkelijk ontvangen/betalen ervan. Net profit is hetbelangrijkste meetinstrument hierin. Dit is gebaseerd op de basis van de verwachteinkomsten en dus niet de daadwerkelijke!

Accrual accounting komt voor uit het vereisste om elke periode een verslag af tegeven. Aangezien cashaccounting (inkomen en uitgaven worden pas geregistreerdals het geld binnen is) niet de volle impact van een boeking weergeeft. Stel dat er500 producten geleverd zijn, maar nog niet betaald. Dan wordt dit met cashaccounting niet geregistreerd.

Invloed 2: ”Accounting conventions and standards”Managers kunnen hun kennis over het bedrijf gebruiken om een nauwkeuriger beeldte scheppen over de potentie. Zij krijgen ruimte om hun eigen interpretaties teverwerken in het jaarverslag. Echter bestaat nog steeds het conflict of interests.Accounting standards en conventies zorgen ervoor dat het management niet dezevrijheden misbruikt.

Invloed 3: “Managers reporting strategy”De reporting strategy van een bedrijf is de manier waarop de managers hun ruimtevoor eigen interpretaties gebruiken. Er bestaat een minimum aan informatie wat hetbedrijf moet aanbieden aan de markt. Echter er is geen maximum. Het managementkan er voor kiezen om bijvoorbeeld heel veel, of moeilijk analyseerbare informatieuit te geven. Dit kan het lastig maken voor investeerders om de belangrijke info eruit te halen. Ook is het juist een stratgie om het heel duidelijk en simpel te houdenen zo de juiste waarde van het bedrijf te communiceren.

H2: “Strategy analysis”

Of het mogelijk is voor een bedrijf om “een return on its capital in excess of the costof capital” te behalen hangt van zijn profit potential af. Dit potential is bepaald door: 1. Industry choice 2. Competitive strategy (de manier waarop het bedrijf concureert met de andere spelers in de industrie) 3. Corporate strategy (de manier waarop het bedrijf “synergies” creert tussen de verschillende bedrijfsonderdelen of takken)Strategy analysis bestaat om deze reden uit; Indusry analysis, competitve strategyanalysis en corporate strategy analysis.

Industry analysis:Er moet eerst het profit potential onderzocht worden van de industrie waarin hetbedrijf opereert. Deze profitability hangt af van 5 pijlers.

Pijler 1; “Rivalry among existing firms”Verschillende factoren bepalen de hoeveelheid concurrentie tussen de veschillendebedrijven. Groei van industrie, als de markt groeit hoeven nieuwe bedrijven nietaltijd handel van de bestaande bedrijven af te pakken. Concentratie en balansconcurrentie als er veel kleine op elkaar lijkende bedrijven zijn, dan is hetwaarschijnlijk dat er meer concurrentie is. Excess capacity en exit barriers als erhoge exit barriers zijn en tegelijkerijd veel overcapaciteit, dan is er meerconcurrentie. Bedrijven kunnen de markt niet verlaten, maar hebben wel veelcapaciteit beschikbaar. Degree of differntiation en switching costs als er veelgelijkwaardige alternatieven zijn en het voor de consument niet veel kost om teveranderen zal de concurentie hoog zijn.

Pijler 2: “Threat of new entrants”Het gevaar dat nieuwe bedrijven beginnen in de industrie zal de concurrentieverhogen. Verschillende factoren bepalen of nieuwe bedrijven makkelijk kunnenbeginnen. Scale als er grote economies of scale zijn dan moeten nieuwe bedrijvenveel investeren om up to speed te komen met de al bestaande bedrijven. Firstmover advantage soms hebben bedrijven een groot voordeel om de eerste te zijn.Dit heeft effect op bijvoorbeeld naamsbekendheid, maar ook op licences etc. Accesto channels of distribution and relationships nieuwe bedrijven kunnen moeitehebben om hun producten te maken/ of te verkopen, puur door het “ons kent ons”wereldje. Legal barriers patenten en copyrights maken het lastiger om een industriein te komen.

Pijler 3: “Threats of subsitute products”Als er veel subsituten zijn, is er meer concurrentie. Ook producten als vliegtuigen enhoge sneltreinen zijn substituten.

Pijler 4: “Bargaining power of buyers”Hangt van twee factoren af; Price sensitivity geeft aan in hoeverreconsumenten/kopers prijs als een onderscheidende factor aanmerken. Relative

bargaining power geeft aan tot welk hoeveelheid een koper zijn prijsgevoeligheidkan opleggen aan de verkoper.

Pijler 5: “Bargaining power of suppliers”Precies hetzelfde maar dan ten opzichte van het bedrijf. Dus onderneming is debuyer.

Applying industry analysis: “The european airline industry”Competiion: - Rivalry (industry growth) o Weinig groei (2%), en dalingen groei bij 9-11 en kredietcrisis. Dus hoge rivalry. - Rivalry (concentration) o Veel geprivatiseerde nationale ondernemingen bleven in de markt terwijl er ook veel nieuwe private bedrijven binnen kwamen. Dus hoge rivalry. - Rivalry (differtoation and switching costs) o Services is identical en switching costs zijn laag. Dus hoge rivalry. - Rivalry (excess capacity) o Teveel capaciteit, dus hoge rivalry. - Treat of new entrants (acces to distribution channels) o Veel kleinere vliegvelden en een quota dat er 50% naar nieuwe entrants moest gaan. Threat is hoog. - Threat of new entrants (legal barriers) o Geen legal barriers voor nieuwe entrants, dus threat is hoog. - Threat of substiture products o High-speed treinen, maar voor de rest niet heel veel substitute products.

The power of suppliers and buyers: - Jet fuel suppliers hebben veel concurrentie dus weinig kracht. Maar twee aanbiederes van vliegtuigen, dus veel kracht. Ook de gronagancy’s hebben veel kracht. - Kopers zijn erg price sensitive en makkelijke switching costs door websites waarop je kan boeken.Aan de hand van al deze zaken kan er geconcludeerd worden dat het profit potentialvrij laag is. Het nadeel van industry analysis is dat het ervan uitgaat dat industrienduidelijke scheidinglijnen hebben terwijl dit in de werkelijkheid niet zo is.

Competitive strategy analysis:Er zijn twee manieren waarop een bedrijf een competitive advantage kan verkrijgen.Cost leadership er wordt gefocused op een zo’n laag mogelijke kostprijs. Bijdifferentiation wordt er gestreefd om uniek te zijn voor de consument. Omsuccesvol te zijn moeten er 3 dingen behaald worden: Er moeten 1 of meerdereattributen van een product of service gevonden worden die extra gewaardeerd zijn,dan moet het bedrijf die attributen verwerken op een prijs lager dan een consumentvoor het gedifferentieerde product wilt betalen.

Steps in Accounting analysis:

Step 1: “Indentify key accounting policies”De manier waarop de belangrijkste “cost-drivers” worden geaccount is belangrijkvoor het bedrijf.

Step 2: “Assess accounting flexibility”Geef aan bij welke accountingsmanier er flexibilty wordt geconstateerd.

Step 3: “Evaluate accounting strategy”Na het aangeven waar de flexibility ligt voor het bedrijf moet er gecontroleerdworden of het management het gebruikt om het ware beeld te laten zijn, of vooreigen succes te opereren. - Reporting incentives. Is het voor de managers verleidelijk om de speling te gebruiken. - Deviations from the norm. Als je vergelijkt met andere bedrijven, pakt het bedrijf het dan vergelijkbaar aan? - Accounting changes. Heeft het bedrijf recent zijn policies veranderd. Waarom? - Past accounting errors. Zijn de verwachtingen en prognoses in het verleden realistisch geweest, of is er altijd een end-year adjustement?

Step 4: “evaluate the quality of disclosure”Er is een minimum voor de hoeveelheid informatie die een bedrijf aangeeft, maargeen maximum. De kwaliteit van deze informatie kan gewaardeerd worden door: - Strategic choices. Worden de busiiness streatgy en econimische kansen/ uitdagingen genoeg behandelt? - Accounting choices. Worden in de notes de belangrijkste accountingskeuzes de keuzes en schatting uitgelegd? - Discussion of financial performance. Wordt het hudiige presentaties gneog uitgelegd? - Non-financial performance information. Soms heeft het bedrijf geinvesteerd in iets waarvan het profijt niet weergegeven kan worden in de financiele jaarverslag. - Segment information. Worden de uitgevoerde bedrijfsactiviteiten goed genoeg in de verschillende segmenten verdeeld. - Bad news. Wordt slecht nieuws of tegenvallende resultaten genoeg en gedetailleerd besproken.

Step 5: “Identify potential red flags”Los van de vorige stappen kan er ook gekeken worden naar zogeheten red flags: - Unexplained changes in accounting, especially when performance is poor. Dit betekend misschien dat het management hun ruimte gebruikt om de verliezen te verbloemen - Unexplained transactions that boost profits. Om verliezen te ofsetten kan het bedrijf kiezen voor shortterm transacties die de ratio veranderen.

 • Unusual increases in trade receivables in relation to sales increases. Dit kan betekenen dat het bedrijf veel produceert en het uiteindelijk niet gaat leveren omdat ze de creditwaardigheid van de klanten versoepeld hebben. Maar in de boeken lijkt het alsof de verkopen ook daadwerkelijk gedaan zijn.
 • Unusual increases in inventories in ralation to sales increases. Dit kan een teken zijn dat de vraag naar het product lager wordt en zodoende er minder verkocht wordt.
 • An increasing gap between reported profit en cash flow from operating activities. Terwijl het logisch is dat door accrual accounting er een verschil bestaat. Zodra dit verschilt veranderd is het een red flag.
 • Increasing gap between reported profit en tax profit. Het is logisch dat er een verschil is, maar zodra het verschil groeit is het een red flag.
 • Tendency to use financing machanisms. Zoals partnerships, special purpose entities kunnen het mangement de ruimte geven om de liabilities te verkleinen of de assets kunstmatig te verhogen.
 • Unexpected large asset write-offs. Dit geeft weer dat het mangement langzaam/huiverig is om recente gebeurtenissen weer te geven op de balans.
 • Large year-end adjustements. Alleen de eindejaars rekening wordt door een externe accountant gecontroleerd. Dus als er elk jaar een end adjustements is, dan geeft die aan dat er losse regels zijn voor het interne controle systeem
 • Qualified audit opinions of veranderen van accountant. Geeft weer dat het bedrijf wellicht aan Opinions shopping doet.
 • Poor internal governance mechansisms. Soms zijn de mensen verantwoordelijk voor deze controle niet onafhankelijk.

Step 6: “recast financial statements and undo accounting distortions”Mochten er onnauwkeurigheden of distortions gevonden zijn dan moeten diegecorigeerd worden.

Om deze gecorrigeerde verslaggeving te doen wordt er gebruik gemaakt van eenstandaard template. Echter mag een bedrijf zijn operating expenses registreren optwee manieren: By nature of by function. By nature houdt in dat het bedrijf dekosten registreerd naar de oorzaak van de kosten (cost of materials, cost ofpersonnel, etc.). By function registreert te kosten naar het doel van de kosten (kostof sales, general expenses etc.).

H4: “Accounting Analysis: Accounting Adjustements”

Distortions in assets komt door onduidelijkheid over of: - Het bedrijf de assets wel bezit - De kans dat de assets een economic benefit leveren in de toekomst - De echte waarde van de assets is lager dan de boekwaarde - De echte waarde goed geschat isBezit van de assets. Soms kunnen in de financiële verslaggeving de subtielewaarheden over eigendomsrecht niet gewaardeerd worden door de regels. Echterdoormiddel van het agressief erkennen van earnings kunen assets ook geboostworden.

H5: “Financial Analysis”

Het doel van financial analysis is het beoordelen van de prestaties van het bedrijf. Detwee gebruikte manieren hiervoor zijn. Ratio analysis hoe de zaken in de financialstatements met elkaar in verband staan. Cash flow analysis geeft weer hoe deliquiditeit van het bedrijf en hoe het omgaat met zn operating, investment enfinancing cash flows.

Ratio analysis:De vier manieren waarop managers het bedrijf kunnen laten groeien zijn: - Operating management (managing revenue and expenses) - Investment management (managing working capital and fixed assets) - Financing strategy (managing liabilities en equity - Dividend policies (managing payouts)

Het begin van een analysis is het return on equity ROE:ROE = (Net Profit)/(average Shareholders’ equity)De ROE kan opgesplitst worden in twee delen. Hoe winstgevend de assets zijn enhoe groot het bedrijf zn assets base is vergeleken met de hoeveelheid investeringen.

ROA = Net profit / Total Assets

  • Equity mulitplier = Total Assets / EquityROE = ROE

ROA verteld ons hoeveel het bedrijf aan profit genereerd voor elke euro assets. Deequity multiplier geeft aan hoeveel euro’s aan assets het bedrijf activeerd voor 1euro geinvesteerd.

ROA kan weer worden opgesplitst in = (Net profit/ sales) * (sales/total assets)Net profit / sales = ROS return on sales = profit marginSales / total assets = asset turnover

Definities gebruikt in ratio analyisis:Interest expense after taks = Interest expense x (1-Tax rate)Net investment profit after tax (NIPAT) = (investment income +interest income) x (1- tax rate)Net operating profit after taxes (NOPAT) = Net profit – net investment profit after tax + net interest expense after taksOperating working capital = (current assets – excess cash ne marketable securties) – (current liabilities – current debt)Net non-current operating assets = non-current tangible en intagible assets + deratives – deferred taks liability – non-intest bearing non-current liabilities.

Investment assets = minority equity investments + orhter non-operating investements + excess cash en marketable securitiesOperating assets = Opearting working capital + net non- current operating assetsBusiness Assets =Operating assets + investments assetsDebt = Total interest-bearing non-current liabilities + current debt en current portion of non-current debtCapital debt + group equity

ROE = Return on business assets + spread x Financial leverageReturn on businesss assets meet hoe goed het bedrijf de operating en investmentassets activeert om winst te behalen.Spread is het verschil in kosten voor geleend geld en de extra inkomsten die hetoplevert.Financial leverage hoeveel een bedrijf leent ten opzicht van de equity base.

ROE Decomposition:

Net operating profit marginx Opearting asset turnover= return on operating assetsx (opearting assets / business assets)

 • Return on investment assetsx (Investment assets / business assets)= Return on business assets

Spreadx Financial leverage= Financial leverage gain

ROE = Return on business assets + financial leverage gain

Vs

Net profit Margin (ROS)X Asset turnover= ROAx Equity multiplier= ROE

Cash flow analysis:Profit before interest en taks( - ) Taxes paid + tax shield on interest paid( + ) Non operating losses ( - , gains)( + ) Non-current operating accruals= Operating cash flow before working capital invesments( - ) Net investments in operating working capital (+, als afstoot)= Operating cash flow before investment in non-current assets( + ) interest received( + ) Dividends received( - ) Net investments in non-current investmetn asssets ( +, als afstoot)= Free cash flow available to debt and equity( - ) Interest paid after taks( - ) Net debt repayment ( +, als uitgeven)= Free cash flow available to equity( - ) Dividend payments( - ) Net share repurchase ( + , als uitgeven)= Net increase/decrease in cash balans

H6: “Prespective Analysis: Forecasting”

Forecasting is niet zozeer een eigete analysis, maar meer een manier om samen tevatten wat geleerd is doormiddel van business strategy analysis, accounting analysisen financial analysis. De beste manier om de toekomstige prestaties te voorspellen isdoormiddel van earnings forecast, cash flow forecast en balancesheet forecast.

Forecasting:Step 1: “Predict changes in envirnmental and firm-specific factors” - Vanuit een macroeconomische standpunt - Industry en business analyisis - From accounting analysisStep 2: “asses the relatinoship between step 1 factore en financiele performance”Hoe reageert het financiele plaatje van het bedrijf op de waarschijnlijkeveranderingen in stap 1. Hier wordt voornamelijk gekeken naar de financiele ratiosen hoe die reageren op veranderingen.Step 3: “forecast condsed financiel statements”Met de antwoorden van stap 1 en 2 kan nu het condensed finanicieel schemagemaakt worden als schatting voor de komende jaren.

As a seasoned financial analyst with extensive expertise in financial statement analysis, I can provide valuable insights into the concepts covered in the article "Financial Statement Analysis: A Framework for Business Analysis and Valuation Using Financial Statements." Let's delve into the key points raised in the text.

The primary purpose of financial statement analysis is to answer crucial questions for various stakeholders, such as analysts, credit providers, management consultants, managers, competitors, and auditors. These questions revolve around evaluating a company's performance, assessing risks, understanding industry dynamics, and determining the company's value.

The role of financial reporting in the capital market is highlighted, addressing challenges like information asymmetry, conflicting interests, and expertise asymmetry. The article introduces the lemons problem, emphasizing the importance of intermediaries such as financial and information intermediaries to help investors distinguish between good and bad investments.

The four main financial reports produced by companies—Income Statement, Balance Sheet, Cashflow Statement, and Statement of Comprehensive Income—are outlined. These reports, along with accompanying notes, aim to provide transparency and clarity.

The impact of the accounting system on information quality is discussed, focusing on accrual accounting, accounting conventions and standards, and managers' reporting strategy. These factors influence how financial information is presented and interpreted.

Moving on to Strategy Analysis, the article explores the determinants of a company's ability to achieve a return on capital exceeding the cost of capital. Industry analysis, competitive strategy analysis, and corporate strategy analysis are identified as essential components.

The European airline industry is used as an example to apply industry analysis, evaluating factors like rivalry, threat of new entrants, threat of substitute products, bargaining power of buyers, and bargaining power of suppliers.

The next section introduces Accounting Analysis and emphasizes the importance of accounting adjustments to address distortions in assets. Key steps in accounting analysis, such as identifying key accounting policies, assessing accounting flexibility, and evaluating accounting strategy, are outlined.

Financial Analysis is then introduced, covering ratio analysis and cash flow analysis. The Return on Equity (ROE) formula is discussed, and the decomposition of ROE into net operating profit margin, operating asset turnover, return on investment assets, spread, and financial leverage is explained.

Finally, the article touches on Perspective Analysis: Forecasting, providing a three-step approach to forecasting by predicting changes in environmental and firm-specific factors, assessing the relationship between these factors and financial performance, and forecasting condensed financial statements.

This comprehensive framework equips stakeholders with the tools to analyze, evaluate, and forecast a company's financial performance effectively.

Samenvatting Business Analysis and Valuation - t/m h5 - Financial Statement Analysis. H1: “A - Studeersnel (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated:

Views: 6261

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.